Maghanap ng bakuna para sa COVID-19 para sa inyo o sa inyong mahal sa buhay

Ilustrasyon ng isang doktor na nagbabakuna

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 na ligtas at epektibo ay maaari nang makuha ng mga may-edad at ng mga healthcare workers sa California nguni’t maaaring mahirap malaman kung saan at kung paanong makakuha ng bakuna. Tinatawagan namin ang mga ospital at botika araw-araw upang matunton ang mga bakunang maaaring makuha at ang mga prosesong kailangan gawin upang makapagpabakuna.

Karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng bakuna

Na-aprubahan na ng California ang pagbibigay ng bakuna laban sa COVID-19 para sa mga taong 65 nataon at pataas. Ang programa ng pagbabakuna laban sa COVID-19 ng California ay dali-daling nagbabago. Ang mga opisyal ng gubyernong federal, ng state, at ng county ay madalas na naglalathala ng mga pagbabago. Ang mga website na ito, na gawa ng gubyerno, ang pinaka tamang pinagkukunan ng opisyal na impormasyon.

Kami ay website na gawa ng komunidad at hindi namin ni-rerepresenta ang gubyerno o ang mga tagapagbigay ng healthcare.

Tungkol sa VaccinateCA →

Kung mayroon kayong alam na lokasyon na wala sa aming listahan, o kung sa tingin ninyo ay may dapat ayusin na impormasyon kaming nailathala, ipaki alam niyo po sa amin.

Ipaalam ninyo sa amin kung nakakatulong ang aming website!

Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

Isang sama-samang gawain ng mga taga-California at ibang interesadong tao.

English · Español · 简体中文 · Tagalog · 한국어