Maghanap ng bakuna sa COVID-19 para sa iyo o sa iyong mahal sa buhay

Ilustrasyon ng isang doktor na nagbabakuna

Ang lahat ng higit sa edad 16 anyos sa California ay maari ng makakuha ng libre, ligtas, at maaasahang bakuna laban sa COVID-19. Subalit maaaring mahirap malaman kung saan at paano makakuha ng bakuna. Ilagay ang iyong zip code o county upang mahanap ang kumpirmadong lokasyon ng bakunahan na malapit sa iyo, at alamin kung paano magpa-appointment.

Karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng bakuna

Inaprubahan ng Estado ng California ang pagbibigay ng bakuna laban sa COVID-19 sa mga taong edad 16 anyos pataas. Ang programa ng pagbabakuna laban sa COVID-19 ng California ay mabilis na nagbabago. Ang mga opsiyal sa pederal, estado at county ay madalas na maglathala ng pagbabago. Ang mga websites ng gobyerno ang pinakamainam na mapagkukunan ng opisyal na impormasyon.

Kami ay website na gawa ng komunidad at hindi namin ni-rerepresenta ang gubyerno o ang mga tagapagbigay ng healthcare.

Tungkol sa VaccinateCA →

Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

Isang sama-samang gawain ng mga Call the Shots, Inc., taga-California, at ibang interesadong tao.

English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی