Ang VaccinateCA ay isang pagsisikap ng komunidad upang matulungan ang mga residente ng California na malaman ang tama, napapanahon, at beripikadong impormasyon kung paano makakuha ng bakuna laban sa coronavirus.

Ang aming grupo ay tumatawag sa mga medical professionals sa daan-daang potensyal na bakunahan araw-araw, tinatanong namin kung mayroon silang bakuna at kung paano makakakuha ng appointment. KInakalap din namin ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng bakunahan mula sa mga opisyal na sangay, kabilang na ang ahensya ng pederal na pamahalaan, departamento ng kalusugan sa lalawigan, at healthcare providers. Pinagsasama-sama namin ang kanilang sinasabi sa isang komprehensibong mapa, at ginagawa itong malayang magagamit sa aming site, para sa ibang tagapaglathala at sa pangkalusugang layunin ng publiko.

Ang Aming Pangako sa Patas na Pagkalap ng Impormasyon Tungkol sa Bakuna

Sa buong bansa, ipinapahiwatig ng ebidensya na sa kabila ng malubhang epekto ng pandemya ng COVID-19, ang mga miyembro ng komunidad na marginalized ay nakatanggap ng mas kaunting bakuna kaysa iba na may higit na mapagkukunan.

Ang VaccinateCA ay nakatuon upang matiyak na ang mga mas salat sa buhay ay may patas na access sa lahat ng impormasyong aming inuulat. Sa pagiging kabakas ng mga dalubhasa at tagapagtaguyod na nagpakita ng tiwala sa kanilang mga komunidad, inaasaahan naming makabuo ng mga tools na susuporta sa totoong pangangailangan ng mga mas higit na apektado ng krisis.

Kung nais mong makipagtulungan sa amin sa layuning ito, mangyaring mag-email sa amin sa:outreach@vaccinateca.com

Mga Kasagutan sa Madalas na mga Tanong

Paano akong makakatulong?

Ikalat ang mahalagang komunidad tungkol sa bakuna. Tulungan ninyong magpabakuna ang inyong mga mga minamahal o pamilya na maaari nang makakuha ng bakuna. Tuluyang magsuot ng maskara at sundin ang mga patnubay tungkol sa pagpapanatili ng distansiya sa mga ibang.

Ang pinaka-mahalagang pangangailangan namin sa ngayon ay mga responsableng boluntaryo na maaaring tumulong sa amin na tawagan ang mga healthcare workers sa buong estado upang maipagpatuloy namin ang pagbibigay ng kumpletong impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng bakuna sa COVID-19 para sa lahat ng Californians.

Kung nais ninyong mag boluntaryo na tulungan kaming tumawag, ipaalam ninyo sa amin.

Sundan niyo kami sa Twitter upang malaman ang pinaka bagong mga iba’t ibang oportunidad upang makatulong.

Hindi po namin kailangan ng pera o pinansiyal na tulong. Kung nais ninyong magbigay tulong na pinansiyal, maraming ibang mga proyekto sa pagkakawanggawa na mas nangangailangan at; mapapahalagahan nila ang inyong suporta.

Isa akong reporter. Paano ko kayong makakausap?

Magpadala lang po ng email sa media@vaccinateca.com; mabilis namin kayong sasagutin.

Nagtatrabaho ak a sa isang tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan! Papaano ko kayong mapapakiusapang i-update ang inyong impormasyon o di kaya kayo'y kausapin?

Mahalagang mahalaga sa amin ang inyong mga serbisyo at naririto kami para suportahan kayo!

Kung maaari, magpadala kayo ng text sa(415) 301-4597 kasama ang inyong mensahe, ang pangalan ng inyong lugar ng trabaho, ang inyong extension sa trabaho o ang pangalan ng tao na makakapagpatunay ng inyong trabaho para matawagan namin at mapatunayan ang inyong impormasyon. Hindi kami makatatanggap ng litrato sa numerong ito kaya, text lamang ang ipadala.

Mababasa namin agad ang inyong mensahe at sasagutin namin kayo sa sapat na panahon.

Nagtatrabaho ako sa isang organisasyong nagtatrabaho para sa komunidad o para sa gubyerno. Pwede ba tayong mag-usap?

Gusto naming suportahan ang inyong mahalagang gawain upang mapabakunahan ang mga taga-California sa pinakamabilis na paraan. Paki-email kami sa partners@vaccinateca.com upang mapagusapan natin ito.

Napapataasan o napapababaan ba ng proyektong ito ang gawain ng sistema ng pangangalaga sa kalusugan?

Ang karamihan ng mga ospital ay tinatawagan ng maraming beses sa isang araw. Mas marami kaysa sa dati ang tumatawag sa kanila at pare-pareho ang tinatanong: “Mayroon ba kayong bakuna?”

Sa aming pagtanong at paglathala ng sagot, maaari naming mabawasan ito’ng mga napakaraming tawag at mapanatili ang kanilang atensiyon para sa kanilang mga kailangang gawin. Natutulungan din namin ang mga nagpapabakuna mula sa pagtatawag sa mga dosenang lokasyon para lang makahanap ng isang lugar na mayroong kakayahang magbakuna.

Tama ba ang impormasyon sa website na ito?

Tanging inilalathala lamang namin ang impormasyon na ibinigay sa amin ng mga nagbabakuna nung oras na tinawagan namin sila. Komplikado ang sitwasyong ito-at maraming pwedeng magbago sa supply  kahit sa loob ng isang araw at maaaring hindi alam ng lahat ng mga tauhan sa isang lugar ang pinaka-bagong impormasyon tungkol sa kanilang
mga patakaran.

Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya pero hindi namin magagarantiya ang lahat.

Ito ang ilan sa amin na nagtrabaho sa proyektong ito mula sa simula nitong proyektong ito pinakaunang araw:

Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

Isang sama-samang gawain ng mga Call the Shots, Inc., taga-California, at ibang interesadong tao.

English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی