Ito ang lahat ng mga lokasyon na naka-usap na namin sa Los Angeles county. Mayroon din kaming pahina kung saan naka lista ang mga opisyal na patakaran at mapagkukunan ng iba't ibang county tungkol sa pagbabakuna .

  Tinatawagan namin ang mga ospital, botika, at ibang tagapagbigay ng healthcare sa buong California araw-araw upang malaman kung sila ay kasalukuyang nagbabakuna. Pinapaalam sa amin ng mga medikal propesyonal na nagtatrabaho sa mga lugar na ito ang impormasyon tungkol sa mga programa ng pagbabakuna at iniuulat namin ang kanilang sinasabi dito. Habang ginagawa namin ang lahat ng aming magagawa upang mapatunayan ang impormasyon na aming natatanggap, hinihikayat namin kayo na kausapin ang inyong doktor o mga lokal na opisyal kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa isang lugar ng pagbabakuna.

  Nasabing mayroong bakuna

   Naglo-load...

  Nasabing walang bakuna

   Naglo-load...

  Lokasyong hindi pa nakausap

   Naglo-load...
  Ginagawa namin ang lahat ng maaari upang mapanatili ang tama at pangkasalukuyang impormasyon sa aming website, pero ang mga patakaran tungkol sa kung sino ang maaaring makapagpabakuna at kung mayroon pang bakuna ang isang lokasyon ay maaari nang mag-iba sa oras na ito. Kung luma na ang aming impormasyon, paki alam niyo sa amin. Makatutulong ang inyong reporta sa ibang mga taga-California.

  Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

  Isang sama-samang gawain ng mga taga-California at ibang interesadong tao.

  English · Español · 简体中文 · Tagalog · 한국어