Tinatawagan namin araw-araw ang mga ospital, parmasya, at ibang tagapagbigay ng healthcare sa buong California upang malaman kung sila ay kasalukuyang nagbabakuna. Pinapaalam sa amin ng mga medical professionals na nagtatrabaho sa mga lugar na ito ang impormasyon tungkol sa mga programa ng pagbabakuna at inuulat namin ang kanilang sinasabi dito. Habang ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang matiyak ang impormasyon na aming natatanggap, hinihikayat namin kayo na kausapin ang inyong doktor o mga lokal na opisyal kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa lugar na nagbabakuna.

Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

Isang sama-samang gawain ng mga Call the Shots, Inc., taga-California, at ibang interesadong tao.

English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی