Tinatawagan namin ang mga ospital, botika, at ibang tagapagbigay ng healthcare sa buong California araw-araw upang malaman kung sila ay kasalukuyang nagbabakuna. Pinapaalam sa amin ng mga medikal propesyonal na nagtatrabaho sa mga lugar na ito ang impormasyon tungkol sa mga programa ng pagbabakuna at iniuulat namin ang kanilang sinasabi dito. Habang ginagawa namin ang lahat ng aming magagawa upang mapatunayan ang impormasyon na aming natatanggap, hinihikayat namin kayo na kausapin ang inyong doktor o mga lokal na opisyal kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa isang lugar ng pagbabakuna.

Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

Isang sama-samang gawain ng mga taga-California at ibang interesadong tao.

English · Español · 简体中文 · Tagalog · 한국어